Projekt Cechu českých vinařů

Při příležitosti oslav 700. výročí narození Českého krále a císaře Římského Karla IV. chceme slavnostně připomenout mnoho velkých počinů našeho moudrého panovníka, především pak vydání jeho privilegií o vysazování vinic.

“My chtíce z přirozené nám dobrotivé milosti užitek a dobré království našeho Českého a obyvatelův všech v témže království s boží pomocí a milostí učiniti lepší, ustavujem a královským království Českého potvrzujem vyrčením, abyšte vy a zvláště každý, kdož a kolikrát od pergmistra v Českém království, kterýž jest aneb v ten čas bude, pro obecný užitek o znova dělání vinic napomenuti bude, na horách, na zboží anebo na rolích vašich, kdežto kolivěk položených, kteréžto by se jemu k dělání vinic líbily anebo hoditi se viděly, od toho dne, v kterýžto by se vám přihodilo od něho napomenutu býti, náklady a stravú svú vlastní ve čtyrech nedělích znamenitě a zjevně počne dělati a dělejte vinice anebo propusťte beze vší nesnáze...”

700. výročí narození Karla IV.
prohlášeno za světové výročí UNESCO

Generální konference UNESCO na svém 38. zasedání v listopadu 2015 schválila seznam významných světových výročí UNESCO na dvouletí 2016/2017.

Česká republika do tohoto prestižního seznamu nominovala 700. výročí narození Karla IV. Lucemburského – podporovatele vzdělanosti, umění a hospodářství, které si v průběhu roku 2016 připomeneme v rámci mnoha událostí. Karel IV. patří mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku a je neodmyslitelně spjatý s historií celé Evropy ve 14. století. Mimořádně přispěl k vzdělanostní a kulturní úrovni zejména Střední Evropy, která následně významně ovlivnila intelektuální i hospodářský rozkvět.

700. výročí narození Karla IV. je i v rámci kultury připomínání oslavou osobnosti, která se v evropském měřítku zvláště zasloužila o šíření kultury a vzdělanosti, o založení pražské univerzity jako první z vysokých učení v našem regionu, a o vznik jedinečného kulturního centra své doby – Prahy, tehdejšího hlavního města císařské Evropy,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman. „Země české koruny se staly díky Karlu IV. důležitou součástí evropské politiky a kultury 14. století,“ dodal.

Karel IV. ilustrace Královská kolekce vín

Mělník březen 2016

Královskou kolekci vín představil předseda Cechu českých vinařů Jiří Čábelka při tiskové konferenci na litoměřickém hradu.

Kolekce obsahuje celkem čtrnáct pečlivě vybraných vín. Základní podmínkou při výběru byl původ vín. Musí být z odrůd které dovezl do Čech právě Karel IV. - burgundských a zároveň pocházet z královských českých měst.

Jak se přidat k projektu

Mělník, 11. listopadu 2015

Podle příkladu moudrého panovníka nabízíme zkušenosti našich vinařů při výběru vhodného místa, odrůdy vína a pomoc se zdoláním platné legislativy.[…]

Více …

Tisková zpráva

Mělník 28. září, 2015

Cech českých vinařů, spolek vinařů a vinohradníků z vinařské oblasti Čechy, jako nositel vinařských tradic naší země, připravuje na následující rok 2016 projekt. […]

Více …